SKF UC Range

Съобщение за набиране на ценови предложения

26.07.2017 г.
 Съобщение за набиране на ценови предложения,
съгласно изискванията на
ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.
 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ: "Технотрейд- Ко" ООД
                                   ЕИК: 115050661
                                   гр.Пловдив; ул.Брезовско шосе 147
                        
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
 BG05M9OP001-1.008-0249-C01 / 17.05.2017 г.
 
На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения с ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на публичност, информация и комуникация“
 
 
ОПИСАНИЕ: Дейност 2 - „Осигуряване на публичност, информация и комуникация“ще бъде извършено съгласно актуалното действащо законодателство към момента на стартиране изпълнението на проекта, а именно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016, заменило действащото към момента на изготвяне на проектното предложение 118/20.05.2014г.
 
Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове..
 
В рамките на дейността ще бъде  извършено следното:
1. Изработена, доставена и монтирана на видно място информационна табела, оповестяваща основните данни за проекта и приноса на ЕС за изпълнението му - 1 брой;
 
-        Едно информационно табло, изработено в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”- 50/70 см, от устойчив на атмосферни влияния материал.
 
2. Отпечатани информационни флаери  и каталози - флаери (50 бр.) и каталози (50 бр.)- общо  100бр. 
 
-        Флаери – 50 бр.:Формат B5; Пълноцветен печат; Хартия – двустранен хром-мат;
-        Каталози – 50 бр.- Формат А4; Пълноцветен печат; Хартия – двустранен хром-мат.
 
Осигурена  публична информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ за неговото изпълнение, достъпна за всички заинтересовани страни и обществеността.
 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: гр.Пловдив; ул.Брезовско шосе № 147
 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ : В рамките на изпълнение на договора за БФП № BG05M9OP001-1.008-0249-C01 / 17.05.2017 г, с наименование „Подобряване на работната среда на "Технотрейд- Ко" ООД, чрез осигуряване на добри и безопасно условия на труд.“
 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 1 000,00лв., без ДДС, платими в рамките на изпълнение на проекта.
 
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или на хартиен носител лично или чрез куриер на адреса на Възложителя-Бенефициент  и/или на електронна поща: office@technotrade-bg.com.
 
Всеки кандидат има право да представи само една оферта.
Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева.
 
 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: до 23:59часа на 28.07.2017г.
 
 
 
 
Осигурена публична информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ за неговото изпълнение, достъпна за всички заинтересовани страни и обществеността.
 
 
 
 
 
Дата: 26.07.2017г.               БЕНЕФИЦИЕНТ:
Донка Коджейкова- Ралева,
Управител на "Технотрейд- Ко" ООД