Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Политика за личните данни

Политика за поверителност при обработване на лични данни на „Технотрейд-Ко“ ООД

 1. Информация за нас
„Технотрейд-Ко" ООД е администратор на лични данни.  То е дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 115050661, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 147, тел. за връзка – 032641971.

 
 1. Нашият основен стремеж при работа с лични данни
„Технотрейд-Ко"ООДсъбира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Обработването на Вашите данни винаги е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящата „Политика за поверителност при обработване на лични данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.
 1. Как и защо използваме личните Ви данни
3.1 За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения
„Технотрейд-Ко" ООД обработва Вашите лични данни, за да предостави продуктите и услугите, които сте заявили, и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършват с цел:
• установяване на самоличността Ви като клиент;
• управление и изпълнение на сключените договори за продукти и услуги;
• изготвяна на предложение за сключване на договор;
• за изготвяне и предоставяне на преддоговорна информация;
• изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които сме предоставили;
• за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;
• използване на куриерски услуги при изпращане на стоки, документи и др. ;
• уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас;
• установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
• извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор;
• осъществяване на сервизно обслужване;
3.2 За изпълнение на нормативни задължения
Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на държавните органи, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари;
• предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в Закона за движение по пътищата;
• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.
3.3 След Ваше съгласие
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне:
• изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги;
• уведомяваме ви за актуални рекламни кампании, новини и оферти, информация за сервизни услуги, както и ви изпращаме маркетингови съобщения за директен маркетинг. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните и законовите задължения на „Технотрейд-Ко" ООД.
 1. Какви данни обработваме
4.1 Данни за идентификация
 • трите имена;
 • единен граждански номер или личен номер на чужденец;
 • постоянен адрес;
4.2 Данни за свързване с Вас
 • електронна поща;
 • телефон;
 
4.3 Други данни
• информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително писма, заявки, поръчки и др.;
• друга обратна връзка, която получаваме от вас;
• информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията, направени от или към „Технотрейд-Ко" ООД;
• друга информация като:
 - данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
 -     информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.
 1. Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на личните данни, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 1. Кога изтриваме Вашите лични данни
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на три години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години).
Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те санеобходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
 1. Кога и защо можем да споделяме лични данни с трети лица
Лични данни можем да предоставим на следните категории получатели:
• лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
• пощенски оператори и куриерски дружества, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
• служители на дружеството за обработване на договорните отношения;
• банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията;
• компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, държавни органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
„Технотрейд-Ко" ООД не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕС.
 1. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
8.1 Право на информация
Вие имате право да поискате:
• информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
• съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
8.2 Право на корекция
В случай че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:
• да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
• да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
8.3 Право на изтриване
Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато са налице някое от посочените по–долу основания:
 - личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 - оттеглили сте съгласието си, въз основа на което се основава обработването на данните Ви;
 - възразили сте срещу обработването на данните Ви и нямаме законови основания за обработването им, които да имат преимущество;
 - личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно.
8.4 Право на ограничаване на обработването
Може да поискате ограничаване на обработващите се лични данни ако:
• оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
• обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
• сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
8.5 Право на преносимост на данни
Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставил на „Технотрейд-Ко“ ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от Вас, когато това е технически осъществимо.
Може да упражните правото на преносимост в следните случаи:
 • обработването е основано на Ваше съгласие;
 • обработването е основано на договорно задължение;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

8.6 Право на възражение
По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.


8.7 Право на жалба
В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба предКомисията за защита на личните данни, да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС. Искане за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Администраторът ще се произнесе по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване.
 1. Актуалност
С цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност при обработване на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за поверителност при обработване на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.


Последна актуализация 17.05.2018г.

Политика за използване на Бисквитки

Какво са „бисквитки“:
„Бисквитките” представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите.

Защо използваме „бисквитки“:
Стремежът ни е да Ви осигурим възможно най-полезното съдържание и изживяване по време на престоя на нашия сайт. Използваме данните, събрани чрез „бисквитки“, за да можем по-добре да Ви насочим към съдържанието, което би имало полза за Вас или би представлявало интерес за Вас, но само и единствено свързано с продуктите и услугите на Технотрейд - Ко ООД.

Как да се откажете от „бисквитки“:
Ако не желаете да приемате „бисквитки”, те могат да бъдат деактивирани чрез настройка на използвания от Вас браузер. Ако решите да се откажете от „бисквитки”, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.