Технотрейд - SKF Дистрибутор
default

Технотрейд подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

12 Юни 2017
Проект BG05M9OP001-1.008-0249 „Подобряване на работната среда на „Технотрейд – Ко“ ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд “
На 17.05.2017г. “Технотейд - Ко” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ попроцедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Одобреният проект е на обща стойност 68 891,00лева, от които 58 557,35 лв. Съфинансиране от Европейски социален фонд и 10 333,65 лв. национално съфинансиране. Субсидията е 100%
“Технотрейд - Ко” ООДще реализира настоящия проект, който предвижда:
• Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление за човешките ресурси –оптимизация на работните процеси и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и слжител;
• Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място на заетите;
• Осигуряване на придобивки, чрез оборудване и обзавеждане на кът за хранене;
• Въвеждане на ергономия на в работната среда;
• Осигуряване на колективни предпазни средства, като част от тях са насочени към нисковъглеродната икономика;
• Повишаване на конкурентноспособността, чрез предоставяне на по-иновативни и предпазващи ЛПС и работно облекло;
• Предоставяне на служителите възможността да преминат курс на обучение относно специфичните рискова на здравето, свързани с индивидуалното работно място;
• Осигуряване на транспорт от и до работното място.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряването на работната среда в предприятието, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси.

Начало на проекта: 17.05.2017 г.
Край на проекта: 17.01.2019 г.